De Stichting Vroege Stimulatie Crèche c.q. dagcentrum Anniecrèche is een niet gouvernementele organisatie (ngo) en de exploitatiekosten worden derhalve grotendeels door de stichting zelf gedragen. Dit gebeurt middels de ouderbijdrage, projectfondsen en donateurs.

De Stichting ontvangt een jaarlijkse subsidie van de overheid, alsmede op regelmatige basis financiële bijdragen van andere organisaties