Bij de stichting c.q. dagcentrum ‘Anniecrèche’ zijn er gedreven mensen. Dat geldt zowel voor het bestuur en het management als voor de begeleidsters en therapeuten die dagelijks met de kinderen bezig zijn.
Gezamenlijk werken ze continue aan een verbetering van de mogelijkheden voor de kinderen, ieder vanuit de eigen verantwoordelijkheden en taken.

Het bestuur.
Het bestuur is verantwoordelijk voor het ontwikkelen en formuleren van het beleid. Het genereert de fondsen voor de activiteiten die voortvloeien uit dit beleid en heeft controle op de uitvoering.
Het bestuur houdt toezicht op de exploitatie van het dagcentrum, alsmede op de besteding van de (financiële)middelen.
Het bestuur heeft de dagelijkse uitvoering gedelegeerd aan de manager van het dagcentrum.

De manager.
Er is een manager die de dagelijkse leiding heeft bij het dagcentrum ‘Anniecrèche’.
De manager is in principe bij bestuursvergaderingen aanwezig. Tijdens de vergaderingen worden de bijzonderheden van de werkvloer besproken, wordt er geëvalueerd en vooruitgekeken naar nieuwe mogelijkheden c.q. toekomstige ontwikkelingen voor de instelling.
(Zie ook bestuur en management)

Het personeel bestaat uit een vast en hecht team. Zo zijn er 8 vaste begeleidsters op de groepen en is er een vaste begeleidster voor individueel spel en begeleiding. Ook beschikt het centrum over een vaste thuisbegeleidster, die met de ouders werkt van kinderen die nog niet op het centrum zijn geplaatst.

De volgende therapeuten zijn werkzaam: een logopedist (3 x per week) een fysiotherapeut (3 x per week) en een psycholoog (1 keer per week)
De manager c.q het dagcentrum wordt verder ondersteund door een coördinator kindzorg, een financiëel admistratieve kracht en 2 medewerkers voor huishoudelijke taken.

Hoewel iedereen binnen het dagcentrum ‘Anniecrèche’ zijn eigen taken en verantwoordelijkheden heeft, wordt er samengewerkt en helpt een ieder elkaar als dit nodig is.

Het dagcentrum ‘Anniecrèche’ is een erkend leerbedrijf voor stagiaires en staat geregistreerd bij Calibris. (www.calibris.nl) Voor meer informatie: zie stagiaires